Produkt

Springlifes FollowApp™ används för att skapa mätbara resultat, både för verksamheter och individer

Springlife FollowApp™

FollowApp™- Springlifes unika verktyg som snabbt och pålitligt bestämmer din organisations prestationsgap med hjälp av 1,3 miljoner tidigare analyser. I diskussion med ledningsgrupper omsätts gapet i faktiskt resultatbortfall, till exempel 15% i minskad omsättning och 10% lägre vinst.

FollowApp™ genererar automatiskt, med hjälp av den unika databasen och automatiserad intelligens, evidensbaserade chefs- och medarbetaraktiviteter som leder till ökad prestation och därtill kopplad omsättning och vinst. Allt flera kunder använder även FollowApp™ i arbetet med att accelerera och effektivisera omställningen till en mer klimatsmart verksamhet.

FollowApp™ ger ledningen i realtid en uppfattning om hur organisationen i sin helhet och på enhets- och projektnivå förbättrar prestationen och vart extra stöd behövs för att nå prestationspotentialen. Systemet signalerar automatiskt till ledningen när det uppstår problem inom delar av verksamheten. Samtidigt åskådliggörs kopplingen till verksamhetens nyckeltal.

FollowApp™ är framtaget för att automatisera diagnostik av prestationsgap och tillhandahålla evidensbaserade chefs- och medarbetaraktiviteter som bevisligen leder till prestationsförbättringar. Det innebär att företagsledning, chefer och medarbetare frigör dyrbar tid och energi som kan användas till att fokusera på det som bevisligen genererar företagsvärde, hållbarhet och engagemang.

FollowApp™ ökar i genomsnitt prestation med 10-12%, omsättning och vinst med 4-7% och ROI 3-5x.

Om du vill diskutera vidare hur Springlife kan vara en partner för att hållbart förbättra ditt företags prestation, omsättning och vinst, kontakta oss här.